Search

Μετάφραση ιστοσελίδας. Επενδύστε στην ποιότητα! 5 ΑΠΛΟΙ ΛΟΓΟΙ!

Translate your website. Invest in quality! 5 SIMPLE REASONS!

ENGLISH TEXT FOLLOWS


Το Internet και η δύναμη που έχει, έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια και πλέον η διαδικτυακή παρουσία μιας επιχείρησης ή ενός επαγγελματία ιδιώτη θεωρείται αναγκαία για την προβολή και την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων, ιδιαίτερα τώρα σε μια εποχή που οι διαδικτυακές πωλήσεις αυξάνονται ολοένα και περισσότερο.

Δημιουργώντας μια εταιρική ιστοσελίδα, μπορεί κανείς να συστήσει την επιχείρηση, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του και να έχει άμεση επαφή με τους δυνητικούς του πελάτες. Η ιστοσελίδα είναι το μέσο με το οποίο θα μπορέσετε να προσελκύσετε το ενδιαφέρον αλλά και να πείσετε για το προϊόν που παρέχετε.

Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο απαιτείται η καλή και επαγγελματική μετάφραση της ιστοσελίδας σας, η οποία θα προσδώσει κύρος στην επιχείρησή σας και το κυριότερο, θα σας βοηθήσει στο να πετύχετε τον στόχο σας. Μιλώντας τη γλώσσα των πελατών σας, θα σας βοηθήσει να αυξήσετε την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας και κατ’ επέκταση τις πωλήσεις σας.

Γιατί να επιλέξετε έναν επαγγελματία μεταφραστή για τη μετάφραση της ιστοσελίδας σας και γιατί να επενδύσετε στην ποιότητα της μετάφρασης;

Μεταφράζοντας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας, ένας επαγγελματίας μεταφραστής θα λάβει υπόψη του γλωσσικούς, πολιτισμικούς και διάφορους άλλους παράγοντες προκειμένου να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού σας. Θα φροντίσει ώστε να διατηρηθεί η ίδια πρόθεση του μηνύματος και να είναι εύληπτο αλλά και ελκυστικό για το κοινό στο οποίο στοχεύετε. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται τοπική προσαρμογή και είναι κάτι που δεν μπορεί να το καταφέρει μία μηχανική μετάφραση.

Επιλέγοντας τη σωστή επαγγελματική μετάφραση για την ιστοσελίδα σας:

1) Γίνεστε απευθείας προσβάσιμοι σε ξένες αγορές και αναπτύσσετε την επιχείρησή σας

2) Το περιεχόμενο σας γίνεται απολύτως κατανοητό για το κοινό στο οποίο στοχεύετε αφού λαμβάνονται υπόψη και πολιτισμικοί, όχι μόνο γλωσσικοί παράγοντες

3) Διαφοροποιείστε από τους ανταγωνιστές σας, οι οποίοι δεν έχουν πολύγλωσση ιστοσελίδα και αποκτάτε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

4) Αποκτάτε κύρος και αξιοπιστία και ενισχύετε την εικόνα σας προς τα έξω

5) Αυξάνεται η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και κατ’ επέκταση οι πωλήσεις σας

Πως θα λάβω μία προσφορά για τη μετάφραση της ιστοσελίδας μου;

3 ΒΗΜΑΤΑ

1) Στείλτε μου ακριβώς το περιεχόμενο που επιθυμείτε να μεταφραστεί, κατά προτίμηση σε μορφή αρχείου Word για να μπορεί να υπολογιστεί πιο εύκολα το κόστος

2) Εξηγήστε μου με απλά λόγια τον στόχο της επιχείρησής σας, τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα σας καθώς και το κοινό στο οποίο στοχεύετε

3) Θα λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με το κόστος και τη διαδικασία της μετάφρασης μέσα σε λίγα λεπτά

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ!

ENGLISH TEXT FOLLOWSTranslate your website. Invest in quality! 5 SIMPLE REASONS!

The Internet and its power have greatly increased in recent years and now the online presence of a business or a professional is considered necessary to promote services and products, especially now at a time when online sales are growing more and more.

By creating a corporate website, you can introduce your business, services and products and have direct contact with your potential customers. The website is the means by which you will be able to attract interest and convince your clients of the product you provide.

That is why a good and professional translation of your website is required, since it will give prestige to your business and, most importantly, it will help you achieve your goal. Speaking the language of your clients will help you increase your website traffic and consequently your sales.

Why choose a professional translator to translate your website and why invest in translation quality?

By translating the content of your website, a professional translator will take into account the linguistic, cultural and various other factors in order to ensure that the content meets the needs of your clients. It will ensure that the same message is conveyed and that it is intelligible and appealing to the target audience. This process is called localization and is something that a machine translation cannot do.

Choosing the right professional translation for your website:

1) You become directly accessible in foreign markets and you grow your business

2) Your content is fully understood by the target audience, as cultural, not just linguistic factors are taken into account

3) You differentiate yourself from your competitors, who do not have a multilingual website and you gain a competitive advantage

4) You gain prestige and reliability and you enhance your image

5) Your website traffic and therefore your sales will increase

How do I get a quote to translate my website?

3 STEPS

1) Send me the content you want to translate, preferably in Word format so that the cost can be calculated more easily

2) Explain to me in simple words the goal of your business, your services and / or products as well as the target audience

3) You will receive details about the cost and process of translation within a few minutes

THE RESULTS WILL SPEAK FOR THEMSELVES!


#translation #localization #website #quality #sales #business #content #marketing #professional #translator #theinterpretercy

25 views0 comments